Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

2. Toepassing

Door het louter gebruik van deze MEDIALAAN-diensten aanvaardt u automatisch, onherroepelijk en onvoorwaardelijk deze voorwaarden. Wij raden u daarom aan deze voorwaarden samen met het privacy –en cookiestatement aandachtig te lezen vooraleer u het gebruik van deze MEDIALAAN-diensten verderzet. Als u deze voorwaarden en/of het privacy –en cookiestatement niet of niet integraal aanvaardt, raden wij u aan het gebruik van deze MEDIALAAN-diensten te stoppen. MEDIALAAN behoudt zich het recht voor deze voorwaarden en het privacy –en cookiestatement op eender welk moment te wijzigen. Wij geven u daarom de raad regelmatig deze voorwaarden en het privacy –en cookiestatement te consulteren. Onderaan staat steeds de datum van de laatste versie vermeld.

Voor bepaalde onderdelen of toepassingen zijn soms bijzondere voorwaarden van toepassing die afzonderlijk vermeld zijn. U dient deze samen met deze voorwaarden en het privacy –en cookiestatement in acht te nemen. In geval van tegenstrijdigheid zullen de bijzondere voorwaarden steeds voorrang genieten.

Toepasselijkheid van andere voorwaarden dan deze algemene voorwaarden wordt door MEDIALAAN uitdrukkelijk van de hand gewezen. Wanneer u gebruik maakt van externe websites (waaronder sociale media) waardoor de mogelijkheid bestaat om te reageren op de MEDIALAAN-diensten of daarop in te loggen, zijn tevens de algemene voorwaarden van de externe website van toepassing.

3. Toegang tot en gebruik van de MEDIALAAN-diensten

Toegang en gebruik van de MEDIALAAN-diensten is gratis behoudens waar uitdrukkelijk anders is vermeld. Om bepaalde onderdelen te bezoeken of te gebruiken zal gevraagd worden aan de gebruiker om zich te registreren en bepaalde gegevens mede te delen. Zonder deze registratie is het gebruik van de desbetreffende onderdelen niet mogelijk. Dit is bijvoorbeeld het geval op de website van Q-Music (qmusic.be) en om op de website van vtm volledige afleveringen te kunnen bekijken, waarbij het noodzakelijk is om een profiel aan te maken om van alle features gebruik te kunnen maken. Wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens is daarbij het privacy- en cookiestatement van toepassing en kunnen bijzondere voorwaarden van toepassing zijn die afzonderlijk worden vermeld.

Om toegang te hebben tot bepaalde onderdelen en functies zal u gebruik moeten maken van een wachtwoord. U dient een wachtwoord te kiezen dat niet voor de hand liggend en voldoende veilig is. Uw wachtwoord is persoonlijk en u mag dit niet aan anderen meedelen. Ook dient u zorgvuldig te waken over de geheimhouding ervan. U  bent verantwoordelijk voor de handelingen die met uw wachtwoord worden gesteld.

U zal de MEDIALAAN-diensten  niet gebruiken:

U zal er zich van onthouden enige MEDIALAAN-dienst te decompileren of "reverse-engineeren", de broncode ervan te reproduceren en/of te vertalen en/of de MEDIALAAN-dienst te kopiëren, distribueren, in licentie uit te geven of daarvan afgeleide werken maken.

4. Intellectuele eigendomsrechten

De MEDIALAAN-diensten, zijn beschermd middels Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht, databankrecht, naburige rechten en het merkenrecht van MEDIALAAN of haar licentiegevers.

MEDIALAAN verstrekt de gebruiker een niet exclusieve en onoverdraagbare gebruikslicentie voor persoonlijk niet-commercieel gebruik op één enkel apparaat, d.w.z. weergave van de Content van de MEDIALAAN-diensten en het maken van kopies voor eigen privé-gebruik.

 Verveelvoudiging, openbaarmaking, distributie, kopiëren of enig ander gebruik, anders dan in het kader van persoonlijk en niet-commercieel gebruik door particuliere gebruikers zoals hierboven vermeld, zijn zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MEDIALAAN niet toegestaan.

Als MEDIALAAN u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de MEDIALAAN-diensten te laten opnemen, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt. U verstrekt aan MEDIALAAN de onvoorwaardelijke toestemming voor onbeperkte exploitatie en gebruik van uw bijdragen via welke media en in welke vorm dan ook, ,bijvoorbeeld in televisie- en/of radioprogramma’s, voor telecommunicatiediensten, websites, (mobiele) applicaties, internet-toepassingen, etc., dit wereldwijd en voor de duur van de bescherming van de intellectuele rechten die op deze bijdragen gelden, zonder betaling of andere tegenprestatie. In elk geval draagt MEDIALAAN geen enkele verantwoordelijkheid terzake en vrijwaart u MEDIALAAN tegen eender welke aanspraken van derden met betrekking tot de bijdragen die u zelf hebt meegedeeld.

MEDIALAAN is niet in de mogelijkheid om ingestuurde bijdragen voorafgaand aan de publicatie op de MEDIALAAN-diensten na te kijken op hun wettigheid of naleving van eigendomsrechten. Zo u een inbreuk vaststelt, gelieve dan contact te nemen via het onderstaande adres en ons op de hoogte te brengen. Wij zullen dan naar best vermogen zo snel mogelijk het nodige doen om onwettige of schadelijke inhoud van onze MEDIALAAN-diensten te verwijderen.

5. Disclaimer programmagegevens

De MEDIALAAN stelt, louter ter informatie, programmagegevens (beperkt tot de titels en de inhoud van de programma’s) ter beschikking aan de bezoekers van de MEDIALAAN-diensten. Zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de MEDIALAAN is elk ander gebruik van de deze programmagegevens op de MEDIALAAN-diensten verboden. De bezoekers van haar websites mogen deze programmagegevens niet verwerken in andere diensten, noch aan derden ter beschikking te stellen behoudens uitdrukkelijke toestemming daartoe. De MEDIALAAN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke onjuistheden in de programmagegevens en eventuele schade die daaruit kan voortvloeien.

6. Aanbrengen van links naar website beheerd door MEDIALAAN

Linken, delen en/of verwijzen naar Content en/of pagina’s van een MEDIALAAN-dienst is in beginsel toegestaan, echter dienen deze links bezoekers rechtstreeks te leiden naar de Embedded MEDIALAAN Player of de pagina van de MEDIALAAN-dienst waarbinnen MEDIALAAN de Content aanbiedt. Linken, delen en/of verwijzen naar Content en/of pagina’s van de MEDIALAAN-diensten is uitsluitend voor eigen, niet-commercieel gebruik door particuliere gebruikers. Overneming, framing, herpublicatie, bewerking of toevoeging is niet toegestaan.

7. Gebruiksvoorwaarden Embedded MEDIALAAN Player

Het embedden van de MEDIALAAN Player is uitsluitend bedoeld voor het incidenteel plaatsen en afspelen van op de MEDIALAAN-diensten gepubliceerde Content op de website van particuliere gebruikers en mag uitsluitend voor eigen, niet-commerciële doeleinden worden gebruikt. Eventuele (hyper)links dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de Embedded MEDIALAAN Player. Overneming, wijzigen, inframing, herpublicatie, toevoegen van (commerciële) uitingen of iedere bewerking van of toevoeging aan deze Content zijn dus niet toegestaan. Tevens is het niet toegestaan om het materiaal op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots. Eveneens is het niet toegestaan om de Embedded MEDIALAAN Player of enig onderdeel ervan te wijzigen, verwijderen, ermee te interfereren of er enige aanpassing aan toe te brengen en enige technische beveiligingen of  Content bescherming of toegangscontrole te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken. Dit verbod brengt, zonder daartoe beperkt te zijn,  met zich mee dat geen wijzigingen, aanpassingen, interferenties of enige andere handelingen mogen worden gesteld die zouden toelaten de Content te bekijken (a) zonder dat zowel de Embedded MEDIALAAN Player als alle daaromheenstaande elementen (zoals de grafische interface, advertenties of copyright vermeldingen) op de pagina waarop de Embedded MEDIALAAN Player staat, zichtbaar zijn of (b) zonder dat toegang wordt verleend aan alle functionaliteiten van de Embedded MEDIALAAN Player, zoals de kwaliteit van de video of enige functionaliteit met betrekking tot de advertenties die verschijnen.

8. Aansprakelijkheid

De informatie op de MEDIALAAN-diensten is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. MEDIALAAN streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de MEDIALAAN-diensten toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan MEDIALAAN hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

MEDIALAAN is evenmin aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen of fouten in de functie of in de elektronische toelevering van de MEDIALAAN-diensten of de gevraagde diensten, noch voor enige andere technische fouten of gebreken.

U gebruikt deze MEDIALAAN-diensten geheel op uw eigen verantwoordelijkheid.

De MEDIALAAN-diensten kunnen ook reclame of sponsoring, banners, promotionele wedstrijden en andere commerciële boodschappen bevatten die door MEDIALAAN worden gepubliceerd op de MEDIALAAN-diensten maar waarvoor de desbetreffende adverteerder of sponsor integraal en alleen verantwoordelijk is, in het bijzonder wat betreft de conformiteit met de toepasselijke wetgeving en de rechten van derden.

Deze MEDIALAAN-diensten bevatten bovendien links naar websites beheerd door derden, welke uitsluitend ter informatie zijn aangebracht. MEDIALAAN beheert of controleert deze websites niet en draagt daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid. Deze websites vermelden veelal zelf eigen gebruiksvoorwaarden en een privacybeleid waaraan de gebruiker zich dient te houden. De voorwaarden en het privacybeleid van MEDIALAAN zijn op die websites in geen geval van toepassing behoudens hetgeen in deze paragraaf vermeld is.

MEDIALAAN is in geen geval aansprakelijk voor de bijdragen die gebruikers voor publicatie inzenden, noch voor de berichten en informatie die gebruikers insturen in het kader van deelname aan discussiegroepen, chat-groepen of babbelkanalen zoals hieronder bepaald. MEDIALAAN is niet in de mogelijkheid zelf een volledige voorafgaande controle uit te oefenen over deze inhoud. MEDIALAAN kan beslissen om inhoud onmiddellijk te verwijderen zonder verwittiging of voorafgaand overleg met de betrokken personen. Indien MEDIALAAN dit aangewezen acht of wanneer MEDIALAAN daartoe verzocht wordt zal zij alle nodige informatie en gegevens meedelen aan de politie en gerechtelijke autoriteiten betreffende onwettige of inbreukmakende bijdragen van gebruikers.

In geen geval kunnen MEDIALAAN aansprakelijk worden gesteld voor immateriële of indirecte schade, gevolgschade of financiële schade.

Indien de aansprakelijkheid van MEDIALAAN toch in aanmerking wordt genomen, zal, voor zover als toegelaten door het toepasselijke recht, de totale som waartoe MEDIALAAN maximaal gehouden is, beperkt zijn tot 50 euro per schadegeval.

Bovenstaande beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden voor zover dit mogelijk is onder het toepasselijk recht en zijn van toepassing ongeacht het aansprakelijkheidsregime met inbegrip van maar niet beperkt tot de contractuele aansprakelijkheid, aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, foutloze aansprakelijkheid en aansprakelijkheid voor verborgen gebreken, en behalve in het geval van bedrog of een opzettelijke fout van MEDIALAAN.

9. Verplichtingen inzake deelname aan discussiegroepen, chat-groepen, babbelkanalen en inzake online bijdragen.

Discussiefora zijn plaatsen op het internet waar naar aanleiding van een bericht of één of ander audio(visueel) fragment iedereen met interesse hierop kan reageren.

Bij chat-groepen of babbelkanalen kan u inloggen op een server en online discussiëren met andere gebruikers.

Op bepaalde sites zal u ook berichten en commentaren kunnen plaatsen of uw account linken met uw account op Facebook, Twitter of een andere sociale netwerksite.

U mag alleen geoorloofde, persoonlijke en niet-commerciële berichten en informatie versturen en ontvangen. In discussiegroepen moet de informatie ook relevant zijn voor de betrokken discussiegroep.

Onrechtmatige uitlatingen zijn niet toegestaan: uitlatingen die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden, uitlatingen die discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn of op een andere manier inbreuk plegen op de rechten van anderen,... U mag geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd worden, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie ervan op de MEDIALAAN-diensten. In elk geval vrijwaart u MEDIALAAN tegen alle aanspraken van derden.

De bestanden die u verstuurt mogen geen virussen bevatten, geen technische mankementen vertonen en de werking van computers, servers en dergelijke niet schaden.

MEDIALAAN kan zonder kennisgeving berichten of vragen voor een discussiegroep, een chatgroep of een babbelkanaal of andere online bijdragen van haar MEDIALAAN-diensten weren, als ze niet voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden. MEDIALAAN kan u ook zonder kennisgeving de toegang tot een chat-groep ontzeggen als u zich niet aan deze voorwaarden houdt. Op sites waar een account dient te worden aangemaakt, kan MEDIALAAN beslissen uw account te beëindigen indien u zich niet houdt aan deze gebruiksvoorwaarden. Zij is in geen geval verplicht om deze weigering of beëindiging te motiveren. MEDIALAAN heeft tevens het recht om in te grijpen als naar haar oordeel personen of groepen het debat op een forum of in een chatgroep resp. babbelkanaal dreigen te monopoliseren.

MEDIALAAN kan u vragen uw naam en e-mailadres op te geven. Deze gegevens kunnen aan de politiediensten en gerechtelijke autoriteiten doorgegeven worden als MEDIALAAN dit nodig acht of daartoe verzocht wordt in verband met onwettige of inbreukmakende inhoud door u meegedeeld.

MEDIALAAN is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de activiteiten in de discussie- of chatgroepen of voor de bijdragen, berichten en commentaren die iemand op een site of een andere MEDIALAAN-dienst plaatst.

Problemen kunt u steeds melden op het hieronder vermelde adres.

10. Klachten

Zoals in bovenstaande bepalingen reeds aangegeven kan u steeds onwettige of schadelijke inhoud melden bij MEDIALAAN.

Indien u dergelijke inhoud opmerkt of u meent dat een inbreuk op uw rechten wordt gepleegd, dan kan u dat melden op het hieronder vermelde adres van MEDIALAAN. Op bepaalde sites zullen we ook de mogelijkheid inbouwen om aan te geven dat een bepaald bericht of bijdrage niet gepast is.

U bent zelf volledig aansprakelijk en verantwoordelijk voor de melding en het feit dat MEDIALAAN als gevolg daarvan kan beslissen bepaalde inhoud definitief te verwijderen ( u vrijwaart bijgevolg MEDIALAAN tegen eventuele vorderingen als gevolg daarvan).

Bij iedere melding dient u de volgende gegevens verplicht mede te delen:

11. Privacy

De verzameling, verwerking en het gebruik van persoonsgegevens via de MEDIALAAN-diensten is onderworpen aan ons privacy –en cookiestatement.

12. Divers

Nietigheid van één of meer bepalingen in deze voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In geval één of meer bepalingen nietig of niet toepasbaar zijn zullen deze vervangen worden door een of meer bepalingen met een gelijkwaardig effect.

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht.

Geschillen met betrekking tot deze MEDIALAAN-diensten, haar voorwaarden en inhoud vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de hoven en rechtbanken te Brussel.

In geval van enig meningsverschil of klacht gaat u echter akkoord voorafgaand aan enig initiatief tot gerechtelijke procedure contact met ons te nemen om eerst te pogen een minnelijk akkoord te vinden aangaande de klacht of het meningsverschil.

13. Contactgegevens

MEDIALAAN nv

Medialaan 1,

1800 Vilvoorde


Tel.: 02/255.32.11

Fax: 02/255.51.41


Ondernemingsnummer: 432.306.234


Email: webmaster@vtm.be

Laatste update: 26 mei 2014