Veeteelt moet wijken voor natuur

Een honderdtal veeteeltbedrijven dreigt na 2016 dicht te moeten omdat ze de nabijgelegen natuurgebieden te veel vervuilen. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad.

Bedrijven die natuurgebieden met het statuut 'speciale beschermingszone' te veel vervuilen, riskeren na 2016 geen vergun­ning meer te krijgen. Dat heeft te maken met de Europese 'instandhoudingsdoelen' voor natuur, die de Vlaamse regering heeft goedgekeurd, om bedreigde dieren en leefgebieden te beschermen.

De ver­zuring die veroorzaakt wordt door stikstof, be­dreigt deze gebieden. Het zijn in de praktijk vooral landbouwbedrij­ven en meer bepaald veeteeltbedrijven die hier­voor verantwoordelijk zijn. Als ze de uitstoot niet tot een aanvaardbaar niveau kunnen terug­dringen, moeten ze dicht.

Concreet zou een honderdtal bedrijven in het vizier komen. Piet Vanthemsche, voorzitter van de Boeren­bond, spreekt van een drastische maatregel.

Toch gaat hij het plan verde­digen bij zijn achterban. "Beter dit dan aansle­pende rechtsonzekerheid in heel Vlaanderen". Er komen flankerende maatregelen. Zo kan een bedrijf dat dicht moet, opgekocht worden of krijgt het de kans te verhuizen. Er komt ook investeringssteun voor maatregelen die de ver­spreiding van stikstof tegengaan.

Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) noemt het plan een compromis "dat na jarenlang overleg tot stand is gekomen".