Leercontract met uitsterven bedreigd

Jongeren maken nauwelijks nog gebruik van de leertijd, een opleiding die het accent legt op praktijkervaring door vier dagen in de week mee te draaien in een onderne­ming. Het systeem dat al meer dan honderd jaar bestaat, dreigt stilaan te verdwijnen, zo staat zaterdag in De Standaard.

Uit statistieken van Robrecht Bothuyne (CD&V) blijkt dat het aantal leerlingen de laatste tien jaar implodeerde van zevenduizend naar amper drieduizend jongeren in 2013. Volgens het Vlaams parle­mentslid werd "ondertussen ook een kritische grens overschreden en wordt de leertijd financieel on­houdbaar, met alle economische gevolgen van dien".

Hoewel de alternatieve opleiding kampt met een negatief imago, ligt de output opmerkelijk hoog. Eén jaar na het beëindigen van de vorming heeft 85 procent van de jongeren werk. Na vijf jaar is niet minder dan veertig procent als zelfstandige aan de slag.

"En de ondernemingen en kmo's maken al te graag gebruik van de leertijd, maar de vraag overstijgt het aanbod", zegt Luc Neyens, afdelingshoofd van Syntra, een net­werk van campussen in Vlaande ren dat de opleidingen organi­seert. "Momenteel is nog een dui­zendtal plaatsen vacant."

Maar ondanks de gunstige profes­sionele vooruitzichten slaat de formule niet meer aan bij jongeren. "Komt deels door het verou­derde statuut", aldus Neyens. "Wie in de leertijd zit, werkt tegen een lage vergoeding en soms ook tij­dens de vakanties. Wat de jeugd duidelijk tegenstaat."

Syntra pleit er daarom voor het statuut bij te schaven, "rekening houdend met de verzuchtingen van de scholieren".