2 jaar na maatregelen tegen graaicultuur bij politie, is er amper iets veranderd

Twee jaar nadat de graaicultuur bij de politiediensten op de luchthaven van Zaventem, werd aangeklaagd in een vernietigende audit, blijkt er amper iets veranderd. Dat blijkt uit een opvolgingsverslag van de Algemene Inspectie van de federale en lokale politie, dat VTM NIEUWS kon inkijken. Agenten reisden na het begeleiden van een gedwongen repatriëring naar huis via vakantieoorden, waar ze luxehotels boekten en prostituees bezochten. Van de 82 actiepunten om dat tegen te gaan, is amper iets gebeurd en er is een gebrek aan opvolging. De graaicultuur is dan ook aan het terugkeren.

(Lees verder onder de video)

Enkele jaren geleden kwam op basis van een geheime audit die VTM NIEUWS kon inkijken aan het licht dat er een graaicultuur bestond bij die politiediensten op de luchthaven van Zaventem. Sommige politieagenten keerden na de begeleiding van gedwongen repatriëringen van illegalen via een vakantieoord zoals Dubai of Bangkok naar huis. Daarbij boekten ze vaak dure hotelkamers, vluchten in businessclass of bezochten ze prostituees. Dat alles op kosten van de politiediensten. Door een gebrek aan leiding werd tegen dergelijke praktijken amper opgetreden.

Stuurgroep
Na de vaststellingen in 2017 werd een zeskoppige stuurgroep samengesteld met mensen van de luchtvaartpolitie, de commissaris-generaal, de dienst Vreemdelingenzaken en de directeur-generaal van de algemene directie bestuurlijke politie, met de bedoeling zo'n praktijken in de toekomst te voorkomen. Uit een opvolgrapport van de Algemene Inspectie van de federale en lokale politie blijkt echter dat die stuurgroep na enkele vergaderingen "unaniem beslist heeft om het opvolgproces te beëindigen gezien het volgens de leden geen meerwaarde biedt." De stuurgroep is na drie samenkomsten dan ook niet meer bijeengekomen. 

Het rapport van het controle-orgaan dateert van begin 2019. De audit toont onder meer ook dat van de opgestelde 82 actiepunten die in 2017 zijn opgesteld, tot nu toe amper iets gebeurd is. Zo is voor 36 procent van de actiepunten nog helemaal geen initiatief genomen. Van de 21 procent van de punten die wel al geïmplementeerd zijn, gaat het volgens het rapport om "eerder kleinere, minder ingrijpende praktische realisaties of quick wins". 

Volgens het rapport kunnen de auditoren bijgevolg "geen redelijke zekerheid aantonen over de realisatie van de doelstellingen van het verbetertraject. Het gebrek aan opvolging en aansturing en de afwezigheid van een inspirerende projecteigenaar met een duidelijk mandaat verminderen de slaagkans van het verbetertraject nog meer in de toekomst en laten een heropleving van de vroegere cultuur van vrijblijvendheid toe, met alle eraan verbonden risico's.

Graaicultuur komt terug
Het auditdossier is dus een hard rapport voor onze politiediensten, want de graaicultuur is dus gewoon aan het terugkeren, staat nog eens in het rapport: "Een gesloten cultuur, met subculturen en wij-zij verhalen met bewaring van verworvenheden en belemmeringen van verbetering of vernieuwing lijken zich opnieuw te nestelen. (...) Verdeeldheid onderling, het zich structureel tekort gedaan voelen en de klaagcultuur bij zowel de leidinggevenden als medewerkers dienen omgebogen te worden naar een positieve spirit met een inspirerende en motiverende "tone at the top".

De Algemene Inspectie wijt de gang van zaken met andere woorden onder meer aan een gebrek aan betrokkenheid van de huidige commissaris-generaal Marc De Mesmaeker. "Een beperkte betrokkenheid van het niveau commissaris-generaal kan als een negatief signaal aanzien worden", staat in het rapport. Daarin is ook te lezen dat de commissaris zowel op de tweede als de derde (en dus laatste) stuurgroepvergadering niet aanwezig was en geen vertegenwoordiger liet komen.

Reactie federaal parket
De federale politie zegt in een reactie dat ze het rapport ter harte nemen: "Wij monitoren de aanbevelingen en de situatie permanent, zowel intern als samen met de Algemene Inspectie, en laten de zaken zeker niet op hun beloop. Die monitoring gebeurt systematisch, op regelmatige tijdstippen en op verschillende manieren. Van de vele aanbevelingen hebben we ondertussen meer dan de helft gerealiseerd, de andere zijn lopende. Sommige maatregelen nemen dan ook meer tijd dan andere om te kunnen implementeren. We houden daarbij uiteraard rekening met de continuïteit van de dienst en waken erover dat onze repatriëringsmissies adequaat, correct en op humane wijze worden uitgevoerd, wat het geval is. Er zijn ons geen nieuwe incidenten bekend, noch kenbaar gemaakt door de Algemene Inspectie".

Recenter rapport
De federale politie komt naar aanleiding van de publicatie van de cijfers met een nieuw en recenter rapport op de proppen om de feiten te kaderen. Dat dateert van begin juli 2019 en toont inderdaad een lichte vooruitgang tegenover het rapport van januari dit jaar. Uit de opvolging blijkt onder meer dat er voor zo'n 23 procent van de actiepunten nog geen actie werd ondernomen, in het eerdere rapport was sprake van 36 procent. Bovendien vond in april een nieuwe stuurgroepvergadering plaats en "is de oorspronkelijke beslissing om het opvolgingsproces te beëindigen, niet finaal doorgezet".

De recente aanpassingen tonen echter ook aan dat er nog altijd veel werk is. Zo blijkt ook uit het rapport dat de actiepunten op middellange termijn niet behaald werden. En dus blijken de recentste aanpassingen voor de Algemene Inspectie dan ook niet voldoende: "Er zijn duidelijke realisaties en verbeteringen. Deze vinden echter nog bijna uitsluitend in de dagelijkse werking plaats. Bovendien zijn ze nog te beperkt om de auditoren toe te laten om de redelijke zekerheid te bieden dat de doelstellingen van het verbetertraject gerealiseerd zullen worden", is in het recentste opvolgingsrapport te lezen.