Peuter opvoeden? Echt niet zo makkelijk

Eén op de zeven ouders vindt dat de opvoeding van een peuter hem of haar emotioneel uitput, één op de vier spreekt van lichamelijke uitputting en 65 procent van de ouders vindt dat het ook een grote financiële inspanning vraagt. Dat blijkt uit een onderzoek bij meer dan duizend Vlaamse ouders met peuters tussen 2,5 en 3 jaar. "Rekening houdend met het feit dat de steekproef vooral bij hoger opgeleiden gebeurde, is dat een opmerkelijke bevinding", zegt Kind en Gezin.

Eerst het goede nieuws: volgens onderzoekster Karla Van Leeuwen, professor Gezins- en Orthopedagogiek aan de KU Leuven, passen de Vlaamse ouders massaal het "positief ouderschap" toe: ze ondersteunen en bemoedigen hun jonge kindjes en ze hebben veel aandacht voor structuur en regelmaat, zoals vaste tijdstippen voor eten en slapen.

Uit de enquête blijkt dat 95 procent van de ouders het opvoeden van hun uk van 2,5 tot 3 jaar verrijkend vindt en al zijn er af en toe eens wrijvingen, toch menen 9 op de 10 ouders dat ze de opvoeding van hun kind goed aankunnen.

Spanningen
Maar het onderzoek probeert ook knelpunten in kaart te brengen. Zo blijkt 11 procent van de ouders te vinden dat hun peuter niet eenvoudig op te voeden is. Constant aandacht vragen van het kind, moeilijk doen bij het eten of het kind zindelijk laten worden zijn vaak geopperde problemen.

Een vierde tot 46 procent van de ouders ervaart problemen met steun en communicatie binnen het gezin, en één op de drie ouders geeft aan dat men het niet altijd eens is over hoe het kind moet opgevoed worden. Bij iets minder dan een vijfde zorgt het opvoeden voor spanningen in de relatie.

Spanningen en ongewenst gedrag van het kind (want op peuterleeftijd kunnen kinderen wel eens driftbuien krijgen) kunnen leiden tot irritaties bij de ouders met alle gevolgen van dien: een derde van de ouders zegt soms ruwer om te gaan met het kind bij lastig of zeurderig gedrag. Ongeveer één op de vijf geef soms een tik.

"Straffen en belonen"
Wat dat laatste betreft, geeft Kind en Gezin concrete informatie op zijn website over "straffen en belonen". Daarnaast, zegt Kind en Gezin, moeten de Huizen van het Kind inspelen op de noden van ouders en opvoedingsondersteuning bieden via de opvoedingswinkel of mamacafés. Dat blijkt nodig, want nog in de enquête geeft één op de vijf ouders aan dat ze geen hulp krijgen van vrienden of familie bij de zorg voor hun kind, en een derde meent dat de gemeenschap waartoe men behoort onvoldoende of geen sociale ondersteuning biedt.

In oktober van dit jaar organiseert Kind en Gezin een conferentie De Toekomst is Jong, in opdracht van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD& V). Op dat congres zullen themawerkgroepen beleidsaanbevelingen doen en concrete voorstellen voorleggen aan het werkveld.