Deze 12 maatregelen neemt de regering

De federale topministers hebben beslist om twaalf bijkomende maatregelen te nemen tegen radicalisme en extremisme. Dat hebben ze bekendgemaakt na het kernkabinet van vanochtend. Premier Charles Michel bedankte ook de veiligheidsdiensten voor hun doortastende optreden.

Die maatregelen stonden al in het regeerakkoord, maar ze worden nu versneld doorgevoerd. De ministers zaten de hele ochtend samen om de verhoogde terreurdreiging en de antiterreuractie van gisteren te bespreken.

De maatregelen houden verschillende acties in. Zo komt er een hervorming van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Er komt een nationale veiligheidsraad die uit het kernkabinet, de minister van Justitie en de minister van Defensie zal bestaan. De inlichtingendiensten krijgen ook meer mogelijkheden om gesprekken af te luisteren.

Daarnaast kondigde de regering ook aan dat het leger paraat staat om het veiligheidsniveau te versterken. Daarvoor staat een peloton van 150 manschappen klaar dat meteen inzetbaar is.

De regering maakte ook bekend dat jihadisten die een gevangenisstraf uitzitten, geïsoleerd zullen worden in twee gevangenissen. Op die manier moet de verspreiding van radicalisme in gevangenissen worden aangepakt.

Overzicht van de 12 maatregelen:

 1. Uitbreiding ven de terroristische misdrijven en aanpassing van de wetgeving met het oog op meer doeltreffende bestraffing. Aanvulling van het strafwetboek met een nieuw terroristisch misdrijf, namelijk verplaatsing naar het buitenland voor terroristische doeleinden
 2. Uitbreiding van de lijst van strafbare feiten die aanleiding geven tot het gebruik van bijzondere opsporingsmethoden. Aanzetten tot terrorisme, rekrutering, opleiding en verplaatsing naar het buitenland met terroristische doeleinden
 3. Uitbreiding van de mogelijkheden voor het intrekken van de nationaliteit
 4. Tijdelijke intrekking identiteitskaart, weigering tot aflevering en intrekking van paspoorten. De mogelijkheid wordt voorzien tot intrekking van paspoort en identiteitskaart wanneer de betrokken persoon een risico vormt voor de openbare orde of veiligheid.
 5. Tenuitvoerlegging van de bevriezing van de nationale tegoeden. Activatie van het mechanisme voorzien in de wet ter identificatie van personen betrokken bij terrorisme waarvan de tegoeden worden bevroren.
 6. Herzien van de circulaire 'Foreign Fighters' van 25 september 2014. De circulaire van 2014 met betrekking tot het informatiebeheer en de opvolgingsmaatregelen inzake 'Foreign Fighters' die in België verblijven zal worden aangepast. Hierbij zal gestreefd worden naar een vereenvoudiging van de huidige structuren en een duidelijkere taakverdeling tussen de diensten en een systematisering van de wijze van opvolging.
 7. Informatie-uitwisseling: optimalisering van de informatie-uitwisseling tussen administratieve en gerechtelijke diensten en overheden.
 8. Herziening van het plan R: herziening van het plan tegen radicalisering van 2005 wordt versneld, om rekening te houden met de recente evoluties.
 9. Aanpak van radicalisering binnen de gevangenismuren door enerzijds een betere detectie van geradicaliseerde gedetineerden en zij die aanzetten tot radicalisering en anderzijds het nemen van tegenmaatregelen. Opleiding van het gevangenispersoneel en inzet van islamconsulenten staan hierbij centraal.
 10. Hervorming van de inlichtingen- en veiligheidsinstanties. Nationale veiligheidsraad.
 11. Inzet van het leger voor specifieke bewakingsopdrachten.
 12. Versterking van de analysecapaciteit van de Veiligheid van de Staat.