1 op de 10 bedrijven loost vervuild water

Eén op de tien gecontroleerde Vlaamse bedrijven wordt betrapt op het lozen van vervuild afvalwater. Dat blijkt uit controles van de Milieu­inspectie van het Vlaams departement Leefmilieu, Natuur en Energie, schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad.

In 2013 controleer­de de Milieu­inspectie 832 bedrijven op het lozen van afvalwater, 89 van hen liepen één of meerdere keren tegen de lamp. Het gaat vooral om de grotere be­drijven die meer dan 2 kubieke meter per uur lozen.

Het is niet dat die bedrijven al hun vervuild afvalwater rechtstreeks en ongezuiverd in de beek lozen. Ze zuiveren het afvalwater eerst op hun bedrijfsterrein tot ze be­paalde emissiegrenswaarden ha­len waartoe ze volgens hun lo­zingsvergunning verplicht zijn.

In de praktijk halen ze die grens­waarden niet. Dat geldt vooral voor fosfor, stikstof, BZV, CZV en sommige metalen. Die belanden dan in de natuur.

"Bij elk bedrijf dat begint, controle­ren we of het aan zijn vergunning voldoet", zegt Paul Van Gijseghem, diensthoofd van de Milieu­inspectie. "Maar een waterzuivering werkt pas goed als ze ook goed wordt opgevolgd."